ניתוח דו"חות כספיים שוק ההון

| כותב אורח

שעת סיפור:

יום חמישי בערב, מפגש חברים אצלי בסלון, השיחה מתגלגלת וכולנו נהנים.

לפתע ראובן חברי אומר: "שמעתי" שפייסבוק פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם, הם מציגים רווח פנטסטי, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים. אני מתכוון לנצל את ההזדמנות הזו, אקנה מניות של פייסבוק ואהנה מזינוק מידי במחיר המניה, "אני הולך להרוויח הרבה כסף".

שמעון ידידי עוטה על פניו את ארשת "האיש שמבין" ואומר, ראובן היקר, "שמעת" על הרווח של פייסבוק?

אני "ראיתי" את הדוחות הכספיים של פייסבוק, אני מתכוון לנצל את ההזדמנות הזו, אמכור מניות של פייסבוק ואהנה מקריסת המחיר של המניה, "אני הולך להרוויח הרבה כסף".

 

זהו סיפור אמיתי? הרגע המצאתי אותו…..

שיחות מעין אלו, נשמעות לעיתים תכופות בצורה זו או אחרת, בין אנשים הקרובים לעולם ההשקעות והמסחר.

שלב ההכרעה בדיון:

רגע,

מה קרה בסוף למניית פייסבוק?

מי צדק? מי הרוויח הרבה כסף? חברי ראובן או ידידי שמעון?

 

נבחין,

ראובן "שמע" שהדוחות הכספיים הציגו שורה תחתונה מרשימה והסיק כי הושק לפתחו מכרה זהב אם יקנה מניות.

לעומתו, שמעון, ראה את הדוחות, וככל הנראה עיין בהם, קרא את התייחסות החברה לתוצאות המדווחות, בתוך כך הבחין בהנחת העבודה של החברה לתקופה הבאה, לפיה התוצאות בעתיד הקרוב יהיו פחות מזהירות. ב' הסיק כי מחיר המנייה אינו מגלם את החששות של החברה ומכאן מחיר המנייה צפוי לרדת.

 

ובכן,

מחיר המנייה ירד בחדות עם פתיחת המסחר לאחר פרסום הדוחות.

 

הפתעה?

לא עבור שמעון שמכיר בחשיבות המידע של הדוחות הכספיים ומנתח את הנתונים הכספיים ואינו פוסח על המידע האיכותי הנובע מהם.

דווקא עבור ראובן הייתה זו הפתעה עצומה, הרווח זינק לשמים והמחיר נפל לקרקע?

"למה זה קורה לי"?

 

לימוד ושכר לימוד:

בכדי שבעתיד נוכל להיות "בצד של שמעון", נלמד להכיר את הדוחות הכספיים, לא סתם אנשים נרשמים ללימודי שוק ההון !

 

ניתוח דוחות כספיים- למה זה טוב?

הדוחות הכספיים של החברה מכילים את עיקר הנתונים הפיננסיים, החשבונאיים והכלכליים של החברה. אנליזה של הדוח תאפשר הכרה עמוקה של החברה ובמידת הרצון והצורך, תאפשר ביצוע השוואה עם חברות אחרות.

 

מי משתמש הקצה של ניתוח דוחות?

בעלי המניותישויות שלטוניות – רשות ני"ע, מס הכנסה וכדומה.
נותני אשראיספקים
משקיעים פוטנציאליםלקוחות
עובדיםמתחרים.

 

כל אחד ממשתמשי הקצה הללו צפוי להתייחס סובייקטיבית לניתוח הדוחות על פי צרכיו,

אינה דומה גישת בעל מניות בחברה לגישתו של נותן אשראי לחברה, הלא כן?

 

מבנה הדוחות הכספיים:

חברות ציבוריות מפרסמות את דוחותיהן 4 פעמים בשנה, שלושה פרסומים רבעוניים ופרסום אחד שנתי.

הדוח השנתי הנו המקיף ביותר וכולל התייחסות לסביבה העסקית של החברה, מצב החברה בהשוואה לנתוני הענף והתחום שבו היא פועלת, התייחסות לנתוני משק כלליים וספציפיים המשפיעים במישרין או בעקיפין על פעולות החברה. כמו כן, אם ישנה חקיקה או רגולציה שמשפיעה על פעילות החברה, תינתן לכך התייחסות ספציפית.

 

הדוחות הכספיים כוללים מספר חלקים, מכל חלק ניתן להפיק מידע ותועלת, לכן חשוב להכיר את מרכיבי הדוחות, מי אחראי להם, מי כותב אותם ואיזה מידע יתקבל מכל מרכיב בדוח.

בשלב ראשון יוצגו חלקיו של הדוח הכספי.

 

 1. דוח המבקר:

ישנם כמה סוגי דוחות. בהתייחס לעולמו של המשקיע הפרטי, ניתן לומר כי זוהי חוו"ד בה רו"ח המבקר מציין כי הדוחות הכספיים נערכו עפ"י כללי חשבונאות מקובלים. לעיתים, רו"ח מוסיף הפנייה נקודתית לביאור מסוים בדוח הכספי אודות אירוע שעשוי להיות משמעותי עבור החברה.

רו"ח עשוי לציין כי מקרה שעשוי להשפיע מהותית על החברה לא קיבל ביטוי בדוח הכספי ובמקרה כזה על הקורא להבין כי ישנו מידע חסר.

ישנם מצבים בהם הרו"ח אינו מסוגל לתת את חוו"ד על חלקים בדו"ח למשל, עקב הימצאותה של חברת בת בחו"ל ולא ניתן לקבל מידע אודות החברה מסיבות כלשהן.

 

כמו כן יכולה להיות הפנייה להערת העסק החי.

משמעות הערה זו, החברה לא מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה והינה על סף פירוק או פשיטת רגל.

 

 1. דוח הדירקטוריון:

דוח הדירקטוריון מצורף לדוחות הכספיים ומטרתו להסביר את מצב עסקי התאגיד ותוצאות פעולותיו בתקופת הדיווח, ולספק מידע נוסף המצוי בידי התאגיד שאינו כלול בדוחות הכספיים אך חשוב להבנת מצב עניני התאגיד בידי משקיע סביר.

הדוח כתוב בצורה פשוטה וברורה, מקיפה את כל תחומי הפעילות של החברה, ניתן להפיק ממנה מידע רב אודות מצב החברה, מעבר למידע שניתן רק מהערכים בכמותיים של הדוח הכספי.

 

 1. מאזן:

מציג את סך הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה ליום מסוים.

להלן דוגמא, כיצד נראה הדוח הכספי.

מאזן
נכסים התחייבויות
1נכסים שוטפים1התחייבויות שוטפות
עד 12 חודשיםעד 12 חודשים
2נכסים שאינם שוטפים2התחייבויות שאינן שוטפות
מעל 12 חודשיםמעל 12 חודשים
3הון עצמי
ערכים מצטברים מיום ההקמה ועד ליום הדו"ח.

 

יודגש כי המאזן כולל סעיפים רבים, בכל סעיף ישנה הפנייה לביאור שמובא בסוף הדוח הכספי. בביאור ניתן לראות את תתי הערכים המרכיבים את הסעיף הכספי במאזן, ניתן לקרוא הסברים אודות הערכים הללו ולהעריך את השפעתם.

 1. רווח והפסד שנתי:

מציג את כל ההכנסות וההוצאות שהיו לחברה במהלך התקופה החשבונאית המתחילה ביום 01.01 ומסתיימת ביום 31.12 של אותה שנה.

 

דוח רווח והפסד
מכירות נטוXXX
עלות המכר
מ.פ.XXX
קניות נטוXXX
מ.ס.(XXX)
סה"כ עלות המכר(XXX)
רווח גולמיXXX
הוצאות מכירה(XXX)
הוצאות הנה"כ(XXX)
רווח תפעולי לפני מימוןXXX
הוצאות מימון נטו(XXX)
רווח תפעולי לאחר מימוןXXX
הכנסות אחרותXXX
הוצאות אחרות(XXX)
רווח לפני מסXXX
הוצאות מס(XXX)
רווח נקי השנהXXX

 

הערכים שבסוגריים הינם סעיפי ההוצאות.

שורות הרווח לסוגיהן מוצגות כערך חיובי, אולם, כפי שניתן להבין אין הכרח שתמיד יהיו ערכים חיוביים, חברה יכולה גם להפסיד…..

בדומה למאזן, גם בדוח רווח והפסד יופיעו הפניות לביאורים.

 

 1. דו"ח על השינויים בהון העצמי:

מטרת הדוח הינה לפרט את השינויים שחלו במהלך התקופה החשבונאית בסעיפי ההון העצמי למרכיביו. הדוח מפרט את השינויים גם בזכויות המיעוט אשר התווספו במסגרת אימוץ התקינה הבינ"ל וה- IFRS.

הדו"ח כולל כמה סעיפים:

 • הון מניות – כוללים 3 סוגי מניות (רשום, מונפק ונפרע). הסוג הרלוונטי הינו הון מניות נפרע- אותו חלק מתוך ההון המונפק אשר שולמה בגינו כל התמורה, במזומן או בשווה מזומן
 • קרנות – נוצרות כתוצאה מאירוע כלכלי כלשהוא והן מגדילות או מקטינות את סך המאזן.
 • עודפים – יתרת רווח או יתרת הפסד שנצברו בחברה מיום הקמתה.
 • ———
 • זכויות המיעוט – אלו זכויות שאינן מקנות שליטה. סעיף הקיים בדוח של חברה המחזיקה בחברות בנות. הסעיף מנטרל את חלקם של בעלי המניות בחברה המוחזקת.
 1. דו"ח תזרים מזומנים:

מטרת הדו"ח להסביר את השינוי אשר חל בסעיף מזומן ושווה מזומן אשר במאזן.

הדו"ח מפרט את זרימת המזומנים ב-3 פעילויות :

 • פעילות שוטפת- סך ההכנסות במזומן בניכוי ההוצאות במזומן.
 • פעילות השקעה- כניסת ויציאת המזומנים כתוצאה מנכסים קבועים, השקעות לז"ק/ז"א והלוואות שהחברה נתנה לגופים חיצוניים (עובדים, בעלי מניות, חב' קשורות) לז"ק או לז"א.
 • פעילות מימון – כניסת ויציאת המזומנים כתוצאה מהלוואות שהחברה קיבלה, אג"ח שהנפיקה , הנפקת מניות וחלוקת דיבידנדים.קורס ניהול תיקי השקעות – קורס ניהול השקעות מורחב מבית מכללת אופק עם מיטב המרצים.

נהוג לומר שזהו הדו"ח החשוב ביותר. על כן, נעסוק בו בהרחבה בפעם אחרת…..

כותב המאמר: זאב ויזנר, MBA במנהל עסקים (מימון ושוק ההון),
כלכלן ויועץ עיסקי.
שימש במגוון תפקידי כלכלה, אנליזה וניהול.