מיסוי רווחים בשוק ההון

| כותב אורח

אחד הדברים הראשונים שאני לומדים בקורס מסחר יומי , הוא להתייחס לנושא המס בעת התקזזות ברווחים והפסדים, החל משנת 2003 השתנתה שיטת המיסוי בישראל ממיסוי גאוגרפי, שמתרכז בהטלת מס על הכנסות שצמחו בישראל, למיסוי אישי שממסה את מכלול ההכנסות של תושבי ישראל, ללא קשר למיקום הגאוגרפי בו הן נוצרו.

באותה רפורמה רחבה בשיטת המיסוי הוטל לראשונה מס על רווחי הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה, ונקבע שיעור מס מופחת לרווח הון, (עד לסוף שנת 2011 20% והחל משנת 2012 25%).

נציין שכל האמור להלן מתייחס ליחיד תושב ישראל שהכנסתו משוק ההון אינה בעלת אופי עסקי. כאשר ההכנסות משוק ההון הן בעלות אופי עסקי ישולמו בגינן מס הכנסה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעורים המשולמים על הכנסות עסקיות שעשויים להגיע במצטבר עד לכדי 50% מהרווח.

יחיד שהכנסתו השנתית מכלל מקורות ההכנסה שלו הינה 810,720 ₪ ומעלה, ישלם על כל הכנסותיו שמעל לסכום הנ"ל  מס נוסף בשיעור של 2%, בנוסף למס המפורט בהמשך.

המס על הכנסות מדיבידנד

דיבידנד הינו רווח המחולק לבעלי המניות באופן יחסי לכמות המניות המוחזקות על ידיהם, והמס המוטל על יחיד המקבל דיבידנד הוא בשיעור של 25%, בתנאי שהיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המחלקת. (בעל מניות מהותי הוא מי שמחזיק במישרין או בעקיפין 10% לפחות באחד או יותר מסוג כל שהוא של אמצעי שליטה בחברה), שיעור המס על דיבידנד לבעל מניות מהותי הוא 30%.

המס על הכנסות מריבית

ריבית הינה התשואה המשולמת בתמורה להלוואה, לרוב היא משולמת לשיעורין במשך תקופת ההלוואה, ולעיתים בסכום יחיד עם החזרת הקרן.

ככלל יחיד חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור של 25%, אך כאשר הריבית משולמת על נכס שאינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לעליית המדד, שיעור המס יהיה 15% בלבד.

כאשר מדובר באיגרות חוב שהונפקו לפני ה- 8 במאי 2000 (איגרות חוב מוגנות), שיעור המס על הריבית יגיע ל 35%.

נציין שיש מספר סייגים לזכאות לשיעורי המס הנ"ל, בניהם שהיחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית כנגד ההכנסה מריבית, והוא אינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שמשלם את הריבית.

המס על הכנסות מרווח הון

רווח הון הוא ההפרש בין מחיר המכירה של נייר ערך לעלות הרכישה שלו.

מס רווח הון על ניירות ערך מוטל על רווח ההון הריאלי, שהוא ההפרש בין מחיר המכירה לבין עלות הרכישה כשהיא מותאמת לשינויים במדד המחירים לצרכן הידוע ביום הרכישה, למדד הידוע ביום המכירה. (ההפרש שבין עלות הרכישה המותאמת לעליית המדד לבין עלות הרכישה הנומינאלית נקרא סכום אינפלציוני).

כאשר מדובר בנייר ערך הנקוב במטבע חוץ, או צמוד למטבע חוץ בידי יחיד, יראו את שער המטבע כמדד, כך שרווח ההון הריאלי יהיה שווה לרווח במטבע החוץ שבו נסחר נייר הערך, כשהוא מומר לשקלים על פי שער החליפין ביום המכירה.

כאשר נייר ערך נרכש במספר עסקאות, עלות הרכישה הינה העלות הממוצעת שנצברה ליחידת ע.נ. כפול מספר היחידות הנמכר.

שיעור המס על רווח ההון הריאלי הוא 25% למי שאינו בעל מניות מהותי, ו30% לבעל מניות מהותי.

רווח הון ממכירת איגרת חוב, נייר ערך מסחרי מלווה או הלוואה שאינם צמודים למדד, יחויב בשיעור מס של 15%, או 20% לבעל מניות מהותי.

המס על הכנסות מקרנות נאמנות

יש שני סוגי קרנות נאמנות לצורכי מס:

  • קרן נאמנות פטורה היא קרן שאינה משלמת מס על רווחי הקרן. רווחים שמחלקת קרן נאמנות פטורה יחויבו במס בשיעור של 25%,  רווח הון ריאלי בידי יחיד מפדיון יחידות בקרן נאמנות פטורה יחויבו גם הם במס בשיעור של 25%, והפסד הון מפדיון יחידות בקרן נאמנות פטורה ניתן לקיזוז ככל הפסד הון אחר.
  • קרן נאמנות חייבת היא קרן שמשלמת מס על רווחיה ברמת הקרן, ולכן רווח הון מפדיון יחידות הקרן ורווחים המחולקים ליחיד על ידי הקרן פטורים ממס. החיסרון בהסדר הזה שככל שנוצר למשקיע הפסד הון בפדיון יחידות הקרן הוא לא יותר בקיזוז.

קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך

הפסד הון הוא הסכום שבו עולה עלות הרכישה של נייר ערך על התמורה שהתקבלה במכירתו.

הפסד הון ניתן לקיזוז מרווח מהון, אך הפסד שנוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל.

הפסד הון מניירות ערך שנוצר במהלך השנה, ניתן לקזז גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד ששולמו באותה שנת מס מאותו נייר ערך, או מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית והדיבידנד אינו עולה על 25%.

הפסדים שנוצרו בשנת המס ולא קוזזו כנגד רווחים באותה שנת מס, יועברו לשנים הבאות רק אם היחיד יגיש לרשויות המס דוח שנתי לשנת המס בה נוצרו ההפסדים, ולכל השנים שלאחר מיכן, עד לניצול מלוא ההפסד המועבר.

יחיד שמנהל מספר חשבונות ניירות ערך, ומימש בשנת המס רווחים בחשבון אחד, לצד מימוש הפסדים בחשבון אחר, יוכל לקזז את ההפסדים כנגד הרווחים רק אם הוא יגיש דוח שנתי לרשות המיסים.

הפסדים נלקחים בחשבון לצורך קיזוז רווחים רק במידה והם מומשו, כלומר ירידת ערך של נייר ערך מתחת למחיר הרכישה כשלעצמה אינה נחשבת להפסד לצורך מס. לכן עלינו לשקול בשנה שבה מכרנו ניירות ברווח, למכור ניירות ערך שנצברו בהם הפסדים.

ניירות ערך זרים

יחיד תושב ישראל חייב במס בישראל על פי העקרונות שתוארו לעיל גם מרווחים שנוצרו מניירות ערך זרים.

ככל שנוכה מס במקור בחו"ל מרווחים מניירות ערך זרים, יזוכה היחיד בסכום המס שנוכה במקור בחו"ל כנגד המס בו הוא חייב בישראל בגין אותו רווח. כלומר סכום המס שיגבה בישראל יהיה המשלים שבין המס שנוכה בחו"ל, למס אותו חייב היחיד בישראל. ככל שנוכה בחו"ל מס בשיעור גבוה משיעור המס אותו חייב היחיד בישראל בגין אותו רווח, לא יתקבל החזר מס מרשות המיסים בישראל.

חובת הדיווח על רווח מניירות ערך

בקורס ניהול השקעות אנו למדים כי יחיד מנהל חשבון ניירות ערך במוסד כספי בישראל, שמנכה לו מס במקור על פי הוראות החוק בישראל אינו חייב בהגשת דוחות לרשות המיסים (כפוף למבחן היקף ההכנסות) אך הוא זכאי להגיש דוח שנתי אם לדעתו מגיעים לו החזרי מס או שהוא רוצה להעביר הפסדי הון לשנים הבאות.

כאשר יחיד מנהל תיק ניירות ערך במקום שלא מנכה לו מס על פי הוראות החוק בישראל, הוא חייב להגיש לפקיד השומה דוחות על רווחי ההון הנ"ל, לגבי החודשים ינואר – יוני, עד ליום 31 ביולי ולגבי החודשים יולי – דצמבר, עד ל-31 בינואר, וכן דוח מקוצר על הכנסותיו מחו"ל עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת לשנה בה נוצרו ההכנסות.

נציין כי האמור לעיל מהווה מידע כללי בלבד, ויש לבחון כל מקרה פרט לגופו.

נכתב ע"י רו"ח רם שריד, שריד שני רואי חשבון, טל. 03-6244662, ram@sascpa.co.il