תנאי שימוש באתר – השימוש באתר www.cofek.co.il ("האתר") כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי שימוש").
שימושך באתר מהווה הסכמה שלך בפועל לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשרותים המוצעים בו. האתר רשאי לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן את תנאי השימוש בכל עת, וללא הודעה מוקדמת והינך נותן הסכמתך להיות כפוף לשינויים ו/או תיקונים בתנאי השימוש ולבדוק אותם מעת לעת.
"האתר" כולל, לעניין תנאי השימוש, את דמיאן סדקוביץ ("מכללת אופק שוקי הון"), בעלי המניות בחברה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר, וכל גוף או אדם מטעמם.

כללי:

האתר מציע מגוון שירותים, ביניהם שירותים עליהם חלים תנאים נוספים ו/או שהשימוש בהם מצריך התקשרות בהסכם לקוח עם startrade. במידה והנך מעונין בשירותים מסוג זה, כגון השתתפות בקורסים, רכישת אינדיקטורים ומתנדים וכו' (להלן: "שירותי startrade"), עליך לחתום על הסכם לקוח לפי דרישת החברה והוא יחול על שירותי החברה, בנוסף לתנאי שימוש אלה וביחד עימם.

אין כל התחייבות מצד האתר לגבי דיוק, איכות, התאמה, מהימנות, אמיתות, נכונות, העדר טעויות, השמטות או פגמים במידע ו/או בתוכן של צד ג', כמו גם לגבי האתר עצמו, שירותי החברה ו/או עצם תקינותם ורציפות פעולתם.

האתר כולל מידע ותכנים מסוגים שונים, לרבות אך לא רק, שערי חליפין ו/או ריבית וכיו"ב ו/או מידע הקשור לכך, ניתוחי שוק, מחשבונים,יומן כלכלי, סקירות, נתונים פיננסיים, מרכז מידע, שיעורי מסחר, מידע חדשותי (להלן: "מידע"). כמו כן, האתר עשוי לכלול מידע ותוכן של אחרים ו/או גישה למידע ותוכן של אחרים, לרבות קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או למקורות מידע של אחרים (להלן: "תוכן של צד ג'), המצויים בשליטת ו/או הפעלת ו/או בעלות גורמים שהם צד שלישי לאתר ואין לחברה כל אחריות ו/או שליטה לגביהם.

שיעורי וובינר:

שיעורי וובינר ( שיעורים דרך האינטרנט ) יועברו בהתאם לפרסום המופיע באתר.האחריות המלאה לגבי שימוש במידע המועבר בשיעורים אלו, בשירותי החברה, במידע ו/או בתוכן של צד ג', היא שלך בלבד ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי האתר בקשר לכך. השתתפות בוובינר כרוכה בתשלום מאובטח באמצעות האתר.

פורום שוק ההון:

מכללת אופק לימודי שוקי הון אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ובצ'אטים ותוכנם,והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד.
התכנים המפורסמים בפורום מאת צוות מכללת אופק שוקי הון הם המלצה בלבד והנך מצהיר כי ידוע לך שמכללת אופק שוקי הון לא נושאת ולא תישא בכל אחריות בגין נזק או הפסד כספי במידה ויגרם עקב שימוש במידע זה.
האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ובצ'אטים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.

מכללת אופק שוקי הון שומרת לעצמה את הזכות לערוך\למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה הבלעדי בפורומים. בנוסף, מכללת אופק שוקי הון שומרת לעצמה את הזכות למחוק ולחסום משתמשים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

העדר אחריות:

האחריות המלאה לגבי שימוש מכל סוג שהוא באתר, בשירותי החברה, במידע ו/או בתוכן של צד ג', היא שלך בלבד ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי האתר בקשר לכך.

הנך מצהיר כי ידוע לך שהאתר לא נושא ולא יישא בכל אחריות, מכל סוג, בין ישירה ו/או עקיפה, בין מפורשת ו/או משתמעת, בקשר לשירותי החברה ו/או מידע ו/או לתוכן של צד ג' ו/או לגבי עצם תקינות האתר ורציפות פעולתו של האתר ו/או של שירותי החברה. הצגת מידע ו/או תוכן של צד ג' באתר ו/או מטעם החברה אינה מהווה אישור בדבר בדיקה של האתר ו/או מתן תוקף מצד האתר בכל הקשור למידע ו/או לתוכן של צד ג' ואינה מהווה אישור בדבר מהימנות, נכונות, אמיתות, איכות, העדר השמטות או העדר מידע מוטעה וכן, אינה מהווה הבעת דעה ו/או יעוץ ו/או המלצה מכל סוג, לרבות בקשר לביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי, לרבות בקשר עם שימושך בשירותי החברה.

אתה מתחייב לשאת באחריות המלאה, בין אם מפורשת או מכללא, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, כל נזק ישיר, עקיף, נסיבתי, תוצאתי, נזק או הפסד כספי, נזק או פגיעה בשם טוב או מוניטין וכן, שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, בגין כל מעשה או מחדל הנובעים משימושך באתר בגינם הוגשה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כנגד האתר.

הנך מבין ומסכים, כי במקרה של הורדה או קבלה באופן אחר של תוכנות, חומרים, מידע, מוצרים, תכניות או שירותים, לחברה לא תהיה כל אחריות לגבי נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך, לרבות אך לא רק נזק למחשב ו/או נזק ממון ו/או נזק /אינו ממוני, שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, והנך עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד.

שמירת זכויות:

האתר, העיצוב, הגרפיקה, התוכנות, האפליקציות, הרכיבים, היישומים, הממשקים; זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, סימני מסחר, זכויות היוצרים, סודות מסחריים; המידע, תוכן של צד ג' וכל חומר אחר הכלול באתר; (להלן יחדיו "רכיבי האתר") הינם בבעלות האתר ו/או צד שלישי אחר ואין לך כל זכות ברכיבי האתר או כל חלק מהם. חל עליך איסור לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לנצל בכל דרך אחרת את רכיבי האתר ו/או כל חלק מהם ללא קבלת אישור מפורש, מראש ובכתב, מהאתר ו/או מהצד השלישי בעל הזכויות לפי המקרה, ו/או בניגוד לחוק.

מדיניות פרטיות:

האתר אוסף ומטפל בסוגים מסוימים של פרטים ומידע לגבי המשתמשים באתר, בין אם נמסרו על ידך או נתקבלו באופן אוטומטי בעת גלישתך ו/או שימושך באתר ("פרטי משתמש"). פרטי משתמש כוללים שני סוגי מידע: מידע אישי (כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל, מס' טלפון, פרטי חשבון וכד') וכן מידע טכני לגבי אופן השימוש באתר. האתר משתמש במידע האישי על מנת לתת לך שירותים ולצור עמך קשר. מידע טכני לגבי אופן השימוש באתר, כגון: באיזה עמודים באתר ביקרו הגולשים, כמה גולשים ביקרו באתר וכו', משמש את האתר הן לצורך שיפור האתר וביצועיו והן על בסיס מצטבר.

סמכות שיפוט:

תנאי שימוש אלה כפופים לחוק בישראל בלבד ובית המשפט המוסמך בלעדית לדון בכל עניין הנובע מכל טענה ו/או הפרה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליך הקשורים לתנאי השימוש אלה ו/או פרשנותם ו/או ביצועם ו/או ליחסייך עם האתר יהיה בית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר ירושלים בלבד.